Dịch vụ Báo cáo tài chính

Doanh thu thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân (phần 2)

Doanh thu thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân (phần 2)

Về việc quy định hóa đơn, chứng từ đối với chi phí đi lại của nhân viên được cử đi công tác (chi phí vé máy bay) thông qua các website thương mại điện tử.

Về việc quy định hóa đơn, chứng từ đối với chi phí đi lại của nhân viên được cử đi công tác (chi phí vé máy bay) thông qua các website thương mại điện tử.

Trường hợp doang nghiệp cử người đi lao động công tác phục vụ cho hoặt động kinh doanh hoặc phục vụ cho công tác sản xuát hàng hóa cần phải mua vé máy bay, doanh nghiệp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì các giấy tờ, chứng từ mua vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay, giấy chứng nhận được điều động đi công tác, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp sẽ được tính vào chi trí được trừ.

 

doanh-thu-thue-trong-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan2

Trong trường hợp có khoản chi vượt mức 1 triệu đồng/người/tháng đối với các doanh nghiệp có khoản trích nộp quỹ hưu trí

 

Chú ý: Trong trường hợp có khoản chi vượt mức 1 triệu đồng/người/tháng đối với các doanh nghiệp có khoản trích nộp quỹ hưu trí (tự nguyện), quỹ an sinh xã hội và các loại quỹ khác; hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động sẽ không được tính vào phần chi phí được trừ. (khác với trước đây, chỉ có bảo hiểm nhân thọ mới được tính vào chi phí được trừ và không bị khống chế, còn lại cá khoản phí khác như nộp quỹ an sinh hay mua bảo hiểm nhân thọ đầu không được tính vào phần chi phí được trừ)

Hơn nữa, hiện nay còn bổ sung thêm các chi phí khác như trích lập phòng trừ  các rủi ro cho doanh nghiệp, như rủi ro thẩm định giá, đồng thời doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định mà Bộ Tài chính đặt ra và khoản chi phí này cũng được tính vào khoản chi phí được trừ.

Sửa đổi, bổ sung các khoản mục chi phí bị khống chế:

- Thay đổi mức khống chế lên 15% không phân biệt doanh nghiệp thành lập chưa được 3 năm hay doanh nghiệp thành lập hơn 3 năm (trước đây là 10%)

- Thay vì khoản chiết khấu thanh toán là chiết khấu bị khống chế, bây giờ chi phí khống chế không bao gồm các khoản chiết khấu cho khách hàng.

- Chi phí bổ sung được tính làm chi phí được trừ theo quy định của pháp luật có hồ sơ xác định khoản chi phí tài trợ theo điều B khoản 2.26 điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC.

- Các khoản chi để tài trợ nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các khu vực có nền kinh tế còn tương đối khó khăn cũng được tính vào chi phí được trừ khi nộp thuế tại cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng nếu có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại khoản 2.27 điều 6 theo thông tư số 78/2014/TT-BTC.

- Các khoản chi cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp; hoạt động an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật; hoạt động hỗ trợ Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp là khoản chi không tương ứng với doanh thu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

Báo cáo tài chính
033 444 5588