Dịch vụ Báo cáo tài chính

Doanh thu thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân (phần 1)

Doanh thu thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân (phần 1)

Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng khách hàng thì không phỉa xác định doanh thu thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng vần phải viết hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng theo quy dịnh pháp luật của nhà nước về thuế giá trị gia tăng.

1. Về doanh thu tính thuế:

- Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng khách hàng thì không phỉa xác định doanh thu thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng vần phải viết hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng theo quy dịnh pháp luật của nhà nước về thuế giá trị gia tăng.

- Vẫn xác định doanh thu tính thuế trong thu nhập doanh nghiệp

- Doanh thu tính thuế đối với sản phẩm là dịch vụ được trả tiền trước cho nhiều năm: doanh thu được tính thuế được chia ra trong các năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

- Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp có sử dụng hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ, hoặc tiếp tục trong quá trình sản xuất kinh doanh, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh thì không phải xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp như trước đây.

 

doanh-thu-thue-trong-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

2. Về chi phí được trừ

- Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng) có giá trị ít nhất là 20 triệu đồng, tính cả thuế giá trị gia tăng thì khi thanh toán phải có chứng từ, đồng thời không được sử dụng tiền mặt theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng do nhà nước quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị ít nhất 20 triệu đồng, có ghi hóa đơn mà chưa thanh toán ngay, chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ. Còn trường hợp khi thanh toán mà doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải có điều chỉnh giảm chi phí phần hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ không dùng tiền mặt vào quá trình tính thuế phát sinh bằng việc thanh toán bằng tiền mặt

- Với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt trước ngày ra thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực trước ngày 02/08/2014 thì không phải điều chỉnh lại.

- Căn cứ vào văn bản 3819/TCT-CS vào 6/9/2014 của tổng cục thuế: doanh nghiệp cử người lao động đi nước ngoài công tác, có hóa đơn hợp pháp theo quy định ở nước mà người lao động đăng ký công tác có giá trị hơn 20 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân theo quy định của doanh nghiệp thì vẫn được tính vào chi phí được trừ.

- Đồng thời, phải lập bảng kê khai theo mẫu bảng kê 01/TNDN

Báo cáo tài chính
033 444 5588