Dịch vụ Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cần hiểu báo cáo tài chính là gì

Doanh nghiệp cần hiểu báo cáo tài chính là gì

Đối với doanh nghiệp khi mới thành lập và đi vào hoạt động thì việc đọc môt bản báo cáo tài chính là hết sức quan trọng nhưng để hiểu được điều đó thì việc tiên quyết đầu tiên là phải hiểu bác cáo tài chính là gì

Hiểu đúng nghĩa báo cáo tài chính là gì 

Đối với doanh nghiệp khi mới thành lập và đi vào hoạt động thì việc đọc môt bản báo cáo tài chính là hết sức quan trọng nhưng để hiểu được điều đó thì việc tiên quyết đầu tiên là phải hiểu bác cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì ? Hệ thống các bảng biểu, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN được gọi là bản báo cáo tài chính

Balance sheet of a financial report with spectacles..

Báo cáo tài chính là gì

 

Đĩnh nghĩa báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính  là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Theo chế độ quy định, tất cả các DN thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Với các công ty, tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của các đơn vị trực thuộc. Đối với các DN nhà nước và các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý 4) dạng đầy đủ. Riêng đối với Tổng công ty Nhà nước và các DN nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp (BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực hiện bắt buộc từ năm 2008). Bắt đầu từ năm 2008, các công ty mẹ và tập đoàn phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ và báo cáo hợp nhất cuối niên độ kế toán và BCTC hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh.

 

111-6

Tại sao cần lập bản báo cáo tài chính .

Ý nghĩa của việc làm báo cáo tài chính 

BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý DN cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

- BCTC là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của DN.

- BCTC cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động SXKD, thực trạng tài chính của DN trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào SXKD của DN.

- BCTC là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.

- BCTC còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng lợi nhuận cho DN.

Những điều trên khẳng định tầm quan trọng của bản báo cáo tài chính với cá nhân doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính
033 444 5588